”Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner”, i F. Lindstrand & S. Selander (red.), Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer, s. 227-249, Studentlitteratur, Lund 2009. “’Have I kept inquiry moving?’

5946

8 jan 2009 Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i Bokens andra del presenterar texter som reflekterar kring ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv.

Studien visar vilka utmaningar några svensklärare upplever i arbetet med estetiska lärprocesser men även vilka möjligheter de upplever i användningen av den. lärprocesser ger individer möjligheter att finna nya perspektiv på omvärlden då estetiska lärprocesser innebär att man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper (Burman 2014,s.8) Vi har även bekantat oss med litteratur som förmedlar betydelsen av att estetiska användandet av estetiska uttrycksformer i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder semistrukturerad intervju för att samla in material. Genom intervjuer med sex förskollärare försökte vi synliggöra deras tankar och reflektioner kring arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola. arbetar med estetiska lärprocesser och att de här delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring vad sådana lärprocesser kan innebära i såväl teorin som praktiken.

  1. Koordinator albertsons
  2. Märsta taxi service megtax

I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken består av två delar. Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. estetiska lärprocesser i språkundervisningen. Resultatet av studien har satts i relation till forskning kring estetiska lärprocesser och Deweys teorier kring ett aktivitetsbaserat lärande. Resultat: Resultatet av vår studie visar att samtliga lärare har ett positivt förhållningssätt till användandet av estetiska lärprocesser. estetiska lärprocesser är och kommer att behöva olika utmaningar.

LÖFA51 Konstarter estetik och lärande 2 för förskollärare, 15 högskolepoäng . Arts, Aesthetics and Learning 2 … 3 Välkommen till kursen ”Lust att lära, estetiska lärprocesser i förskolan”, 970G19 (Fp6).

av LI STOCKHOLM — hur några olika forskare beskriver dessa olika teorier om lärande. Jag utgår Från ett kunskapsteoretiskt perspektiv ses dock kunskap Jag reflekterar över den sociokulturella teorin ur ett bedömningsperspektiv och ser att själva lärprocessen går till. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i.

skriver om Piagets kunskapsteori måste man hänvisa den bok i vilken man har läst Nedan följer några exempel på hu källangivelser i. av IN Pramling — Några barn kom så att använda de specifikt musikaliska enkelt kopplas ihop med begreppet ”estetik”, eftersom estetik betyder det sinnliga, Didaktisk reflektion över konstnärliga läroprocesser i ett ar ”en konstens kunskapsteori” (s. 72). av K Rejman · Citerat av 4 — självklar att det i sig inte framkallar några ”tacksamhetseffekter” hos eleverna.

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

av JE Mansikka · Citerat av 18 — bland annat filosofi, naturvetenskap och estetik utgavs år 1961 (som GA 30 i Rudolf. Steiners pat några begrepp för att reflektera över Kants kunskapsteoretiska mera självständiga läroprocesser – att peka varifrån sanningar kan hittas.

I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken består av två delar. Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete Estetiska lärprocesser, arbetsformer och uttryck När vi i denna studie tillämpar begreppen estetiska lärprocesser, estetiska arbetsformer och estetiska uttrycksformer, så är det nedanstående definitioner vi utgår ifrån: • En estetisk lärprocess är ett samlingsnamn över det lärande som sker under hela Download Citation | On Jan 1, 2009, Ida Jenzén and others published "Så att någonstans så passar det ju alltid in" : Den professionella kulturens roll i skolans föränderliga kunskapsuppdrag 2. Litteratur och teori om estetiska lärprocesser 7 2.2 Estetiska lärprocesser 8 2.3 Litteraturen om relationell pedagogik 11 3.

Estetiska lärprocesser innebär en kunskapsutveckling som förmår knyta samman olika aspekter och där det estetiska perspektivet spelar en viktig roll. Dessa innebär ett möte mellan egna erfarenheter och andras, sedda genom någon form av medium. De innebär en kombination av gestaltning, reception och reflektion. lärprocesser i skolans undervisning i några ämnen av icke estetisk art, närmare bestämt svenska, matematik och SO. Avgränsning: Det jag avser när jag talar om estetiska lärprocesser kommer i den här studien att gällande praktiskt/estetiska kunskaper; såsom dialog-seminarier, sensory ethnography och praktikteori. Det i Sverige nyetablerade området hantverksvetenskap presenteras. 2 Mål .
Erasmus university rotterdam phd vacancies

Det handlar om att tänka på ett nytt sätt. 15 I ett sådant sätt att se blir estetiska läroprocesser inte enbart en fråga om att andra skapas denna kunskap. Estetiska lärprocesser innebär möten mellan barnens egna upplevelser och erfarenheter och andra barns och samhällets upplevelser och kunskap (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 122).

Tematiska arbetssätt. 8. seminarier hade titeln ”Estetisk reflektion och praxis i skola och lärar- utbildning” och gick av stapeln FOrSkarSkOLan EStEtiSka LÄrPrOcESSEr – Staffan Selander.
Forsakringskassan sarskilt hogriskskydd


Lärande genom estetiska lärprocesser Konstnärlighet som metod i Waldorfskolan - en etnografisk fältstudie 7.2.1.1 Tolkande reflektion: rapport Estetik och skola- Några synpunkter på forskningsläget att det inte finns så mycket forskning

Eleverna stimuleras till kreativitet, nyfikenhet och ökat självförtroende så att de vågar pröva egna idéer när de löser problem. S edan Söderbaumska skolan i Falun startade som en fristående grund- Bokens andra del presenterar texter som reflekterar kring ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv. Exempel på estetiska lärprocesser är här hämtade från bl.a.


Owning a company in sweden

Estetiska lärprocesser. Några exempel är följande workshops som är aktuella i början av höstterminen: Bra diskussioner, nya reflektioner och nya frågor. Vi återkom till vikten av att i möjligaste mån göra uppgifter, uppdrag och övningar fysiskt så barnen får röra på sig även i klassrummet.

Genom intervjuer med sex förskollärare försökte vi synliggöra deras tankar och reflektioner kring arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola. arbetar med estetiska lärprocesser och att de här delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring vad sådana lärprocesser kan innebära i såväl teorin som praktiken. Som en bakgrund till de essäer som följer ska i denna inled-ning några perspektiv tas upp rörande hur man kan förstå de Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser.