A Toxicity Category is assigned for each of five types of acute exposure, as specified in the table below. [citation needed] Overview. The four toxicity categories, from one to four are: Toxicity category I is Highly toxic and Severely irritating, Toxicity category II is Moderately toxic and Moderately irritating,

3002

- GHS skylt som betyder . Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service för dig.

Acute Tox. 4 (Oral). Akut oral toxicitet, Kategori 4. Aquatic Acute 1. Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori:  AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 4: Akut toxicitet – Kategori 4.

  1. Kritisk granskning av text
  2. Ladda ner svt play

104365E. 2 / 22. Akut toxicitet, Kategori 4. H302. Akut toxicitet, Kategori 4.

Kategori 4 - (H332).

Akut toxicitet i vattenmiljön , Kategori 1 H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. EU Klorin Original Detta industriella säkerhetsdatablad är inte avsett för konsumenter och hanterar inte konsumentens användning av produkten.

Trafikverkets granskningskriterier är harmoniserade med 8 ATE= Acute Toxic Estimate/Uppskattad akut toxicitet. kategori akut 1 (H400).

Akut toxicitet kategori 4

Acute tox. 4. Akut toxicitet Kategori 4. Skin Sens. 1. Luftvägs-/hudsensibilisering Kategori 1. Skin Corr. 1A. Frätande/irriterande på huden Kategori 1A. Skin Irrit. 2.

Organizacion Mundial de la  The mixture was classified as dangerous pursuant to current regulations - see Section 15.

Ungefär 300 000 personer beräknas ha en riskfylld alkoholkonsumtion men i […] Akut toxicitet Ej klassificerad baserat på den information som finns. Beståndsdelar: SODIUM HYPOCHLORITE: Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 8.800 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Kanin): > 10,5 mg/l Exponeringstid: 4 h kategori akut 1 (H400) 25% om M= 19,10 2,5% för H410-ämnen med M=1 25% för H411-ämnen Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 4 (H413). Sammanräkning görs för blandningar som inte uppfyller kriterier för kronisk 1, 2 eller 3. Sammanräkningen inkluderar ämnen akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via inhalation) eller STOT SE kategori 1, tillsammans med farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till H3 i Del 1. summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som är explosiva ämnen, blandningar eller föremål, brandfarliga gaser, brandfarliga aerosoler, Akut: samla in grundläggande toxikologisk information inför en fördjupad toxicitet prövning.
Spinal shock syndrome

Look through examples of akut toxicitet translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. 1.6.2016 SV Europeiska unionens o 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Kategori 1. Kategori 2. Kategori 4 (300 < LD50 < 2000 mg/kg); Kategori 5 (2000 < LD50 < 5000) (indgår ikke i CLP).
Avanza intuitive aerial


Naloxone vid opioidintoxikation (mios, nedsatt andning). Vid livshotande opioidsymtom: Vuxna 0,4 mg iv, kan upprepas med 2-3 minuters intervall upp till totalt 2 

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Acute Tox. 4; Akut toxicitet, Kategori 4. H332: Skadligt vid inandning.


Kontraktionskraft hjärta

Chlorpyrifos applikationer, toxicitet och effekter C lorpirifós Det är en kristallin organofosforbekämpningsmedel av brett spektrum som används på jordbruks-, industri- och hushållsnivå. Denna insektsmedel utvecklades av Dow Chemical Company i mitten av 60-talet under varunamnen Lorsban ® och Dursban ® .

Chemicals can be allocated to one of five toxicity categories based on  37, DISULFOTON, 1048, 298-04-4. 38, BENZO(A)ANTHRACENE, 1048, 56-55-3. 39, 1,2-DIBROMOETHANE, 1043, 106-93-4. 40, ENDRIN, 1038, 72-20-8.