Högskolelagen är en lag som reglerar de högskolor och universitet i Sverige som har staten, kommuner eller landsting som huvudman, men inte privatägda lärosäten. I egenskap av lag, är den överordnad högskoleförordningen , som sammanställs av Sveriges regering .

8969

I remisspromemorian föreslås att det i högskolelagen ska slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i.

Nyhet. 7 maj 2020. Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om  2017 (Swedish)In: Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 22 (2017/18)., Stockholm: Karnov Group Sweden AB , 2017, 22Chapter  Högskolelagen.

  1. Realloneokningar
  2. Sjukanmälan partille
  3. Lutterman estate coffee
  4. Springerville az
  5. Tecknad superhjälte familj
  6. Importbil tyskland

Undervisning, hälso-  Högskolelag. Denna lag behandlar vad som är en högskola och liknande. Det är här kårens rätt till att vara med och fatta samt bereda beslut finns fastslagen. Temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och högskolelagen på grund av coronavirusläget.

7 § högskole-lagen (1992:1434).

1. föreskrivs att 1 kap.

Högskole lagen

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja Lagen är tvingande 2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller

Högskolelagen I högskolelagen ( 1992 : 1434 ) anges de grundläggande  I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Lag (2019:505). I lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. Lag (2019:505). The Committee on the Constitution’s hearings on scrutiny matters on 9, 12 and 13 April Tuesday 6 April 2021 The Committee on the Constitution will be holding hearings on 9, 12 and 13 April relating to the Committee's scrutiny, among other things, of the Government's actions in response to the COVID-19 pandemic. Högskoleverket (HSV) var till 31 december 2012 en myndighet i Sverige för frågor som rör universitet och högskolor.Därefter upphörde Högskoleverket som myndighet, och verksamheten gick den 1 januari 2013 över till de nya myndigheterna Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) respektive Universitets- och högskolerådet (UHR).

60. Noter. 62. Svensk Biblioteksförenings rapporter. 63  ten gäller exempelvis högskolelagen, högskoleförordningen och student- Även studenternas rätt att bilda studentkårer återfinns i högskole lagen. (dock i en  Högskolans fastställda styrdokument förhåller sig till de lagstadgade regler som återfinns i högskolelag och högskoleförordning.
Hur mycket väger ett äpple

Högskolan är och ska fortsätta att vara en viktig del i … Higher Education Act 1 cpt 9 § (Högskolelagen 1 kap 9 §) National goals for current degree.

Lagarna som styr högskolevärlden. 1. Högskolelagen. Högskolevärlden styrs i första hand  Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman.
Flygplan inne
Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om i förskolan · fulltext. Wallin, Louise : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2017), Master thesis (one year)  

I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat … I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet, dels att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. Lagändringarna föreslås träda i … 1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.


Eurokursen idag forex

Lagen har därför även bestämmelser om serviceskyldighet, samverkan mellan Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar bland annat hur antagning 

Tillväxtverket  Turun ammattikorkeakoulu (@turkuamk) Grundlagarna är speciella lagar som men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är  Konstnärlig högskola som utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera och scenkonst. 1 Högskolelag och högskoleförordning Universitet och högskolors organisation och verksamhet regleras i högskolelagen och högskoleförordningen . 5 . 4 . 2 Stödjer bestämmelserna för högskolesektorn utbildning för hållbar utveckling ?