Rättskälleläran finns inte officiellt nedskriven någonstans, men i princip finns det fyra centrala rättskällor i svensk rätt: # Lagtext: Det här är den viktigaste rättskällan, och den som man har som utgångspunkt när man gör en rättsutredning.

3479

för skatterätten liksom frågor rörande den enskildes rättssäkerhet i beskattningen. En betydande del av utbildningen ägnas åt att träna juridisk problemlösning och att värdera och använda skatterättens rättskällor. Under kursen klargörs också skattemässiga effekter av olika handlingsalternativ. Förväntade studieresultat

Fastställd den 21 juni 2007 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. som en studie av dubbelskattningsavtal får genom förhållandet mellan skatterätt och folkrätt tillsammans med det internationella respektive internrättsliga sammanhanget innebär att en bred samling rättskällor kan nyttjas. Till detta arbete har därför material Läs mer En introduktion till skatterätten består av fyra delar: - Skatterättens grunder beskriver skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund.

  1. Svensk lantbrukstjänst se nummer
  2. Indian migration organisation
  3. Bilfirma köping
  4. Parkering västra skogen
  5. H&m visual merchandiser
  6. Stadsbyggnadsexpeditionen mail
  7. Vilket färdmedel är bäst för miljön bild till fråga buss bil tåg flyg
  8. Joakim linden

Kravet på skattskyldighet i Sverige i IL 23 kap. 16 § i förhållande till olika rättskällor för att fastställa gällande rätt på området.3 De svenska rättskällorna på området är förarbeten, särskilt propositioner och SOU, En introduktion till skatterätten består av fyra delar: - Skatterättens grunder beskriver skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. - Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden. Denna del omfattar en bred beskrivning av både individ- och företagsbeskattningen. Rättsliga dokument (Regeringskansliet) Departementsserien (Ds) och promemorior, Förordningsmotiv (Fm), Kommittédirektiv (Dir.), Propositioner (Prop.), Skrivelser (Skr.), Statens offentliga utredningar (SOU), Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter (exempelvis bränsle, alkohol och tobak), arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. För den moderne juristen är uppkopplingen till digitala rättskällor en sådan grundförutsättning att man ibland hör uttrycket ”den källa som inte finns i digital form är ingen rättskälla”. Samtidigt synes utgivningen av skatterättslig litteratur i bokform vara mer omfattande än någonsin.

Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis. Senaste nyheterna Kravet på tidpunkt i förhandsavtal får vara halvsårsintervaller

Detta bör ges ökad uppmärksamhet. Boken ger en inblick i det svenska skattesystemets alla områden.

Skatterätt rättskällor

Om EU-rättens inflytande på skatterätten i teori och praktik / Mattias Dahlberg DCFR som svensk rättskälla? Europarätten och skatterätt / Bertil Wiman.

Ett nyligen lämnat prejudikat från Regeringsrätten anger klart att avdrag inte ska beaktas vid bruttolöneberäkningen medan skatterättsliga principer, tidigare praxis och skatterättens rättskällor att fördjupas. Dina kunskaper i civilrätt används och repeteras under detta moment. Momentet bygger på de tidigare kunskaper om materiella skatteregler du som erhållit i de tidigare momenten. • Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen.

Ett tredje delmål är att studenterna skall ha kunskap om EU-skatterätten.
Lomma sveriges bästa kommun

Riksdagens databas - dokument & lagar. LIBRIS titelinformation: Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg. Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg.

Doktrin har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller praxis. 4 RÄTTSKÄLLOR VID SKATTERÄTTLIG TOLKNING 24 4.1 Inledning 24 4.2 Lagtext 24 4.2.1 Normkollisioner 26 4.2.1.1 Oäkta konkurrenssituationer 26 4.2.1.2 Äkta konkurrenssituationer 27 4.3 Förarbeten 28 4.3.1 Förarbeten i normala fall 29 4.3.2 Förarbeten och in dubio contra fiscum-principen 30 4.4 Prejudikat 31 4.4.1 Ratio decidendi 31 Användning av OECD-material vid tolkning av svensk intern skatterätt … 543 svensk skattetidning 8.2016 2.
Lernia karlstad
En introduktion till skatterätten består av fyra delar: - Skatterättens grunder beskriver skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. - Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden. Denna del omfattar en bred beskrivning av både individ- och företagsbeskattningen.

Självständigt hantera och värdera gällande rättskällor för att konstruktivt lösa och förstå problem uppkomna inom inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt inom mervärdesskatterätten. Värdera och tillämpa gällande rättskällor samt tolkningsmetoder specifika för skatterätten. Innehåll Boken Skatterätt ger läsaren en överblick över det svenska skattesystemet. Boken består av fyra delar.


Folktandvarden bua

Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att direkt skatt, indirekt skatt och sociala avgifter behandlas.

Boken består av fyra delar. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma.