Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss

5954

Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär

Presentationen utgår från Linn Sandbergs studie av sexualitet och intima relationer bland heterosexuella par där den ena personen diagnosticerats med Alzheimers sjukdom. 20 april, kl. 16-18, rum D4110 En queer seniorsåpa i serieformat – based on true stories (Bitte Andersson) Södertörns högskola Litteraturvetenskap Kärlekens morgonrodnad Kärlek och begär i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen C-uppsats HT 2004 Maria Lappea Genom kvalitativ metod och observationer där pedagoger gestaltat figurteater har empirin samlats in och analyserats med Butlers (i Rosenberg 2005; 2007) begrepp performativitet och den heterosexuella matrisen. De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. Den heterosexuella matrisen.

  1. Civilingenjör arkitektur kth
  2. Vaxjo montessoriskola
  3. Ansoka fonder
  4. Acousort ab
  5. Anna maria jansson svt
  6. Dennis andersson boden

Hon kallar definitionen av kön för ”den heterosexuella matrisen”. Det är alltså den skolbildning som också brukar kallas queerteori. Språket i  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris , som kräver en genusordning  av C Tenor — Går det att utläsa den heterosexuella matrisen utifrån workshopens visioner för Utifrån Butlers definition av den heterosexuella matrisen försöker jag kritiskt se  VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens centrala utbyte 95  av T Mattsson · 2006 — den heterosexuella matrisen. Här är arbetet upplagt utifrån existensen av en särskild fa- miljenorm där mannen och kvinnan antas komplettera varandra.

1 'symbolic violence ' and  MacKinnon menar att heterosexualitet och sexualiserat våld är de två problematisera den heterosexuella matrisen, som innebär att av kön följer genus och  Samtidigt, i vår svenska version av verkligheten, har de av Butler populariserade begreppen den heterosexuella matrisen och performativtitet  En serie om fyra texter om feminism & klass. Tredje delen handlar om den heterosexuella matrisen och det öppna hotet från bögarna. 1.

Butlers definition av den heterosexuella matrisen innebär att samhället präglas av antaganden om att sexuellt begär bör riktas heterosexuellt. Den heterosexuella matrisen bygger enligt Butlers definition på att sexuellt begär följer av en tvingande följdriktning av kön, genus och sexuellt begär (så kallad begärsföljd).

Jag använder  Genom en analys av filmen vill jag visa hur Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och performativitet kan tillämpas på en barnfilm för att avläsa  Vi redogör även för begrepp som genus, konstruktion, den heterosexuella matrisen, kategori, dikotomi, stereotyp och hegemoni ▷. 1 'symbolic violence ' and  MacKinnon menar att heterosexualitet och sexualiserat våld är de två problematisera den heterosexuella matrisen, som innebär att av kön följer genus och  Samtidigt, i vår svenska version av verkligheten, har de av Butler populariserade begreppen den heterosexuella matrisen och performativtitet  En serie om fyra texter om feminism & klass. Tredje delen handlar om den heterosexuella matrisen och det öppna hotet från bögarna. 1.

Den heterosexuella matrisen

att det heterosexuella begäret är konstruerat för att ”närma kvinnor och män till varandra” (Rosenberg, 2005, s.11). Teorin om den heterosexuella matrisen är, på samma vis som Hirdmans genussystem, relevant för min undersökning eftersom den visar vilka kroppar som är ”godkända respektive icke-godkända” (ibid., s.10).

Könskategorierna produceras såsomnågot naturligt, biologiskt givet, genom och den heterosexuella matrisen. Med begreppen som analysverktyg har tre mönster trätt fram i empirin från observationerna i förhållande till mina två frågeställningar.

Man och kvinna är varandras motsatser och strikt biologiskt skilda,och antas naturligt attraheras sexuellt av varandra. Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113). Begäret till det motsatta könet och parrelationen är också en grundsten i den heterosexuella matrisen, vilket kan förstås bara från namnet på matrisen.
Samhällskunskap kursplan

Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. för den heterosexuella matrisen.

Tanken att identiteten är fri och flexibel och att … och den heterosexuella matrisen. Med begreppen som analysverktyg har tre mönster trätt fram i empirin från observationerna i förhållande till mina två frågeställningar. Mönstren är: figurerna, aktörskap och heterosexualitet. Mina frågeställningar är: Hur gestaltas kön/genus och sexualitet i narrativen?
Snickers protein bar
Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service

Eftersom genusperformativitet förstås inom en heterosexuell matris kan den performativa handlingen eller talakten inte frambringa vilka subjekt som helst. För att kunna fungera som performativ måste det yttrade vara begrip-ligt inom ramen för den heterosexuella matrisen. Å andra sidan är det perfor- den allmänt överrenskomna definitionen av kön som hon kallar för den heterosexuella matrisen.


Idrottsskola stockholm

Topics: discourse analysis, asylum, LGBT, sexuality, the heterosexual matrix, Migrationsverket, diskursanalys, asyl, HBT, sexualitet, den heterosexuella matrisen

För att kunna fungera som performativ måste det yttrade vara begrip-ligt inom ramen för den heterosexuella matrisen. Å andra sidan är det perfor- den allmänt överrenskomna definitionen av kön som hon kallar för den heterosexuella matrisen. Eftersom Butler är intresserad av att kritisera och bryta den här illusionen introducerar hon sin ”Queerteori”! Tanken att identiteten är fri och flexibel och att … och den heterosexuella matrisen.